#

Diversiteit en Asielbeleid

Diversiteit en Asielbeleid

Tolerantie en de stad Amsterdam zijn de hele geschiedenis door al onlosmakelijk met elkaar verbonden. Internationaal gezien staat de stad bekend als dé plaats waar een ieder zichzelf kan en mag zijn. De Jonge Democraten Amsterdam zijn voor een Amsterdam waar een plek is voor een ieder, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Toch constateren we de laatste jaren een negatieve trend met onder andere opkomend geweld tegen de LHBT-gemeenschap, moslims, joden en andere groepen.

8.1 Diversiteit en Participatie

De Jonge Democraten Amsterdam vinden een diverse samenleving een verrijking voor Nederland. Daarnaast staan wij voor gelijkwaardigheid tussen alle mensen: mannen, vrouwen en een ieder die zich niet thuis voelt binnen een van deze genders. Elk individu verdient dezelfde kansen in zijn of haar leven, maar is wel zelf verantwoordelijk voor het grijpen van deze kansen.

Aan mensen met een handicap moet door zowel de overheid als het bedrijfsleven een helpende hand toegestoken worden zodat zij kunnen werken naar hun vermogen, hun talenten kunnen benutten en zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. De overheid draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een ieder die door een handicap beperkt wordt alsnog mee kan doen.

8.2 Asielbeleid

De gemeente Amsterdam dient waar mogelijk migranten een plek te geven in onze stad. Echter, mag dit nooit ten koste gaan van de overige Amsterdammers. Zo mag het niet zo zijn dat migranten voorrang krijgen op de al extreem krappe woningmarkt van Amsterdam. Oplossingen om hen toch te huisvesten zijn bijvoorbeeld het ombouwen van oude kantoorpanden naar tijdelijke woonruimte of een project als in de Riekerhaven, waar studenten en migranten in tijdelijke woningen samenleven. Deze oplossing zorgt naast huisvesting ook nog voor een makkelijkere integratie in de samenleving.

De landelijke overheid moet het voortouw nemen in de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving. Actieve participatie is namelijk de sleutel tot een geslaagde integratie van immigranten. Daarnaast zou de gemeente Amsterdam het verenigingsleven actiever moeten ondersteunen om hen te betrekken in het integratieproces. Participatie in verenigingen en andere organisaties zorgt voor binding en maakt integratie op andere vlakken alleen maar gemakkelijker

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

  • Een Amsterdam waar een ieder, ongeacht huidskleur, afkomst, levensovertuiging, geaardheid welkom is, mits hij hetzelfde respect voor andere kan opbrengen.
  • Een overheid die participatie van mensen met een handicap zoveel mogelijk ondersteunt.
  • De opvang van migranten in de stad Amsterdam, mits deze opvang niet ten koste gaat van de huidige Amsterdammers.
  • Het uitbreiden van projecten als de Riekerhaven, waar migranten en studenten samen wonen en samen optrekken.
  • Integratie via het verenigingsleven door migranten en organisaties te stimuleren om hierin samen te komen.