#

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Om aan het klimaatverdrag van Parijs te kunnen voldoen zullen er veranderingen plaats moeten vinden in onze dagelijkse gang van zaken. De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat iedereen een bijdrage moet leveren om de doelen van Parijs te kunnen halen, zonder dat de kwaliteit van leven drastisch omlaag gaat. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat de grootste rekening bij de grootste vervuilers liggen, oftewel de vervuiler betaalt. Dit principe zou niet alleen voor bedrijven moeten gelden, maar ook voor particulieren De makkelijkste manier om dit vorm te geven is door vervuilende opties duurder en daarmee onaantrekkelijker te maken. Dat kan bijvoorbeeld door producten met plastic verpakkingen duurder te maken of het gebruik van de auto duurder te maken door via de provincie opcenten op het autogebruik te heffen. Dit geld kan vervolgens weer gebruikt worden voor duurzame oplossingen.

De Jonge Democraten Amsterdam realiseren zich dat een ieder een bijdrage moet leveren om klimaat neutraler te gaan leven. De overheid als geheel zou hier een coördinerende rol in moeten vervullen, waarbij er een grotere rol weggelegd is voor het Rijk en de Provincies dan voor de individuele gemeenten. Het Rijk en de Provincies dienen erop te waken dat individuele gemeenten elkaar niet in de weg zitten maar juist elkaar ondersteunen in de diverse duurzame oplossingen. Alleen middels intensieve samenwerking kunnen de doelen van Parijs daadwerkelijk gehaald worden.

De Jonge Democraten Amsterdam juichen de duurzame maatregelen die de gemeente Amsterdam neemt tegen het gebruik van gas van harte toe. Om deze aarde in een leefbare status door te geven aan toekomstige generaties is het zaak dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot een minimum beperkt wordt. Wel moeten we waakzaam zijn voor verkeerde redevoeringen om deze duurzame maatregelen door te voeren. Zo is het een misvatting dat we van het gas af moeten omdat het spoedig op zal zijn, maar omdat er relatief veel CO2 vrijkomt bij het gebruik van gas ten opzichte van wind-, zonne- of kernenergie.

Ondanks steeds meer publieke weerstand is het gebruik van plastic de afgelopen jaren niet aanzienlijk gedaald. De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat supermarkten en andere winkels actief moeten heroverwegen of een plastic verpakking voor een specifiek product noodzakelijk is. Daarnaast zou de gemeente Amsterdam een voortrekkersrol moeten nemen in het gebruik van circulaire producten en gebouwen. Door de opkomst van circulaire oplossingen werken we naar een wereld waar afval niet meer bestaat en alles in een andere vorm hergebruikt kan worden. Dit is een beweging die de Jonge Democraten Amsterdam  toejuicht. Zo wordt het afval van vandaag de grondstof van morgen.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
  • Een bijdrage van iedereen om te werken aan een leefbare aarde voor toekomstige generaties, waarbij de grootste vervuiler de grootste rekening krijg, bijvoorbeeld door gebruik van plastic duurder te maken of het autogebruik middels provinciale opcenten duurder te maken.
  • Een overheid die de leiding neemt in de diverse duurzame transities, waarbij een grotere, coördinerende rol weggelegd is voor het Rijk en de provincies.
  • De duurzame stappen die de gemeente Amsterdam neemt ten opzichte van bijvoorbeeld het gebruik van gas, zolang daar de juiste argumentatie en redevoering voor gebruikt worden.
  • Minder gebruik van plastic en meer toewerken naar circulaire oplossingen zodat het afval van vandaag de grondstof voor morgen gaat vormen.