#

Economie

Economie

Amsterdam is een bruisende stad en onze welvaart en bedrijvigheid liggen ten grondslag aan ons welzijn. De Jonge Democraten Amsterdam staan voor een duurzame economie waarbij het budget optimaal wordt benut voor gezondheidszorg, sociale zekerheden, huisvesting en onderwijs. Maar wij zetten ons niet alleen in voor de Amsterdamse welvaart op lokaal en regionaal niveau. De Jonge Democraten Amsterdam onderkennen het belang van globalisering en de rol van Amsterdam als wereldstad en internationale handelshaven.

Om deze doelen te behartigen, staan voor de Jonge Democraten Amsterdam drie uitgangspunten centraal:

  • De arbeidsmarkt te flexibiliseren, om mee te kunnen gaan met de ontwikkelingen in de economische markt. Zodat ondernemerschap en innovatie de ruimte krijgen.
  • Een gunstig internationaal vestigingsklimaat in Amsterdam creëren voor internationale bedrijven en een prettige woon- en werksfeer voor expats. Dit is ten gunsten van de internationale handel en biedt mogelijkheid voor het aantrekken van nieuwe technologieën en getalenteerde arbeidskrachten.
  • In Amsterdam heeft iedereen het recht om te participeren in de samenleving. Waarbij de gemeente een duwtje in de rug geeft, indien nodig, maar waarbij de vrijheid en verantwoordelijkheid bij de burger ligt.

5.1 Ondernemersklimaat

5.1.1 Bureaucratie en deregulering

Vanuit de sociaalliberale visie van de Jonge Democraten Amsterdam, pleiten wij voor een transparante informatievoorziening vanuit de gemeente naar ondernemingen toe. Om beginnende entrepreneurs en ondernemers een mooie start te geven, is het belangrijk om de juridische procedures eenvoudiger en doeltreffender te maken. Regelingen limiteert in veel gevallen de handelsmarkt en dienen lang niet altijd het doel waarvoor zij ooit zijn opgesteld. Derhalve pleitten wij voor deregulering waar mogelijk en regulering alleen daar waar nodig.

Nederland is een Midden en Klein Bedrijf (MKB)-land en wij hebben vele economische voordelen te danken aan entrepreneurs in het MKB. Echter heeft het MKB in Amsterdam soms moeite zijn continuïteit te waarborgen. Hoge huren en belastinglasten zijn hiervan de oorzaak. Om het MKB tegemoet te komen en te stimuleren, achten wij dat belastingversoepeling en meer vrijstellingen voor MKB-ers m.b.t. belastinglasten doeltreffende maatregelen zijn.

5.1.2 Netwerkeconomie

Amsterdam is van oudsher een internationale handelsstad. De Jonge Democraten zijn voorstander van een sterke internationale handelspositie voor de stad Amsterdam. Door het stimuleren van bedrijfsverzamelgebouwen worden er nieuwe vestigingsplekken voor grote en kleine bedrijven gevormd. Dit zijn ook prachtige plekken waar verschillende industrieën bijeenkomen en kunnen netwerken. Hierbij moet het investeren in een goede infrastructuur de basis vormen.

Daarbij willen wij dat Amsterdam een prettige woonplaats blijft voor expats. Daarom zien wij het belang van investeringen in het openbaar vervoer en het verstrekken van gratis WiFi door heel Amsterdam. Dit zijn voorzieningen die in andere wereldsteden al jaren vanzelfsprekend zijn en waar Amsterdam nog stappen kan maken. De huizing van de expats zou wel meer verspreid moeten zijn over de hele stad en in omliggende gemeentes. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat ook voor de ‘locals’ Amsterdam beschikbaar en betaalbaar blijft.

5.2 Werk, Inkomen en Participatie

5.2.1 Kinderopvang

Door de hoge kosten van het stadsleven in Amsterdam, willen de Jonge Democraten, alle ouders in Amsterdam ondersteunen. Door de steeds flexibelere arbeidsmarkt, zijn goede kinderopvang mogelijkheden nodig. Investeren in kinderopvang faciliteiten met voldoende en opgeleid personeelsleden, zijn daarom een essentieel onderdeel van onze economie.

5.2.2 Bij- en omscholing

Om een flexibele arbeidsmarkt te realiseren is goede bij- en omscholing noodzakelijk. Werkelozen zullen gemakkelijker aan een baan komen. Tevens zullen de vele openstaande vacatures worden ingevuld door geschoolde arbeidskrachten. Dit stimuleert een flexibele arbeidsmarkt.

5.2.3 24/7 economie

Net als de wereld economie, staat Amsterdam nooit stil. In Amsterdam zijn elke dag van het jaar op elke tijdstip activiteiten gaande. Wij zijn hier trots op en zien graag de OV mogelijkheden meegroeien met het 24/7 karakter. Daarom is het volgens de Jonge Democraten Amsterdam van belang om de winkeliers de vrijheid te geven zelf de winkeltijden te bepalen, aangezien zij hun winkel en gedrag van de klanten het beste kennen. Daarbij geven wij graag cultuur, amusement, nachtclubs, bibliotheken en musea meer ruimte qua openingstijden.