#

Kunst, Cultuur en Media

Kunst, Cultuur en Media

Kunst, cultuur en media zijn fundamentele onderdelen binnen een democratie en daarom van een enorm grote waarde voor onze maatschappij. Waar deze essentiële driehoek nog vaak wordt onderschat, beschouwen de Jonge Democraten Amsterdam kunst, cultuur en media als van groot belang voor onze samenleving waar alle burgers toegang tot horen hebben. Ze stimuleren eigenschappen die voor een ieder zijn ontwikkeling niet uit te sluiten zijn zoals creativiteit, een kritische individuele kijk, nieuwsgierigheid en authenticiteit. De  JDA ziet het als een noodzakelijk goed dat iedereen diverse en representatieve kunst, cultuur en media tot zijn of haar beschikking heeft om geëngageerd te blijven.

Ondanks de progressief liberale visie, zijn de Jonge Democraten zich ervan bewust dat de kunst- en cultuursector zichzelf niet altijd staande kan houden, vanwege het voorkomende gebrek aan erkenning van de cruciale waarde ervan. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een structurele brede financiering vanuit de gemeente die de aanraking van burgers met kunst en cultuur en de toekomst hiervan waarborgt, of sterker nog, stimuleert. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Uitdaging en representatie zijn daarbij kernwaarden, zodat iedereen de kans krijgt om getriggerd te worden door kunst en cultuur en/of zelf tot actie over te kunnen gaan. Een flexibele overheid is daarom van belang, want de samenleving is constant in transitie en de kunst- en cultuursector reageert hier als een van de eersten op. Amsterdam heeft een imago als bloeiende kunst- en cultuurstad en dat moeten we zien te behouden. 

De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om de gelden voor kunst in verschillende gebieden te verdelen. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente de financiering niet enkel baseert op de economische vraag binnen de bestaande sector, maar dat zij zich flexibel opstelt en innovatie en ontwikkeling in de sector nastreeft. De Jonge Democraten stellen daarom voor om een commissie samen te stellen van mensen uit verschillende kunst- en cultuurdisciplines, om als adviesraad te dienen wat betreft het te verdelen subsidiebudget. De verschillende gebieden zijn: topinstellingen, opdrachten, projectenaanvragen en kleinschaligere instellingen/nieuwe makers. Topwerken als de Stadsschouwburg en het Concertgebouw vormen het fundament van de kunst- en cultuursector van Amsterdam en het opstapje voor bezoekers om zich verder te verdiepen in het bruisende kunstleven van Amsterdam. Ondanks dat het vanzelfsprekend is dat deze instanties gefinancierd worden is het ook interessant om te onderzoeken  in hoeverre deze instellingen zichzelf staande kunnen houden. Voor de gemeente zijn er ontzettend veel mogelijkheden om gebruik te maken van kunst en cultuur voor diverse gelegenheden, welke uiteraard onderzocht en benut moeten kunnen worden in de vorm van gefinancierde opdrachten. Het is belangrijk dat kunstenaars zelf ook het initiatief kunnen nemen door projecten te starten om de kunstsector levendig te houden. Niet enkel winstgevende instanties, maar ook kleinschaligere instellingen en met name nieuwe makers moeten de kans krijgen om zich te ontplooien. Niet alleen dient dit budget als een opstapje voor deze kunstenaars, maar zij dragen ook op een innovatieve manier bij aan het divers en bloeiend houden van het kunst- en cultuurleven van Amsterdam.                                                   De Jonge Democraten Amsterdam roepen ook op om verder te kijken dan de beurs. Kunst en cultuur zijn zeer gebaat bij andere vormen van steun. Het aanbieden  van leegstaand vastgoed is hier een voorbeeld van. De gemeente kan hier niet alleen eigen vastgoed beschikbaar stellen, maar ook marktpartijen en kunstinitiatieven aan elkaar koppelen. Het vullen van  lege gebouwen met culturele activiteiten is een win-win situatie: de kunstenaars besparen op de kosten voor het huisvesten van de activiteiten, de vastgoedeigenaren zien hun bezit in waarde stijgen. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om broedplaatsen alleen voor korte  termijnen, bijvoorbeeld twee jaar, per inschrijving te vergeven, en geen financiële voorwaarden op te leggen. Zo is de doorstroming gegarandeerd en blijft de focus waar hij moet liggen: het maken van kunst, zonder constant te moeten vechten om het hoofd boven water te houden.

                       
De Jonge Democraten Amsterdam juichen ondernemerschap toe, ook bij kunstenaars. De Jonge Democraten Amsterdam staan positief tegenover initiatieven die ondernemerschap binnen de kunsten stimuleren. De Jonge Democraten pleiten er daarom voor ondernemerschap binnen de kunsten een vast vak moet worden op kunstvakopleidingen om ook de nieuwe generatie kunstenaars goed voorbereid het kunstcircuit in te kunnen sturen.  

Media is van een onschatbaar grote waarde voor een democratische samenleving. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om informatie te kunnen verwerven en/of te delen, om zo op de hoogte te blijven van de actuele gebeurtenissen en om een eigen mening en een actieve houding te kunnen hebben in de maatschappij. Sinds de opkomst van sociale media is dit alles steeds gemakkelijker mogelijk, maar dat neemt niet weg dat het ook potentiële gevaren met zich meebrengt waar zowel jong als oud goed over voorgelicht moet worden. Betrouwbare en representatieve lokale media is minstens zo belangrijk als landelijke media. Niet alleen om de gemeentelijke democratie scherp te houden, maar ook om een zo’n pluriform mogelijk medialandschap te creëren. De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom een voorstander van Amsterdamse media, zoals de Amsterdamse Omroep, die de lokale nieuwsvoorziening op een objectieve, onafhankelijke en kritische manier bij de burger kan brengen.

De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van:

  • De uitbreiding van het aanbod van de stadspas voor burgers met een lager inkomen.
  • Naast de bestaande kunst gerelateerde organisaties, ruimte bieden aan de ontwikkeling van nieuwe makers om zo een kosmopolitischer en representatiever kunstaanbod te krijgen
  • Mogelijkheden onderzoeken om met de opbrengsten van toerisme te investeren in bovenstaande ontwikkelingen, om vervolgens toeristen een ruimer kunst- en cultuuraanbod aan te kunnen bieden
  • Een studentenpas om het bezoeken van bijvoorbeeld theatervoorstelling een stuk goedkoper en dus aantrekkelijker te maken
  • Het instellen van een raad bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende kunst- en cultuurdisciplines die vanuit hun expertise advies kunnen geven over het te besteden budget.