#

Regionaal bestuur

Regionaal bestuur

1.1 Bestuurlijk stelsel

Het bestuurlijk stelsel van de stad Amsterdam is in aanloop van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 flink op de schop gegaan. De belangrijkste aanpassing is het laten verdwijnen van de stadsdeelraden met uitvoerende macht naar stadsdeelcommissies met een adviserende taak. De leden van deze commissies kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leden van de Stopera, die deze enkel bij zwaarwegende bezwaren mogen afwijzen. De Jonge Democraten Amsterdam zijn voor een gemeentelijk bestuur dat transparant en controleerbaar is, maar bovenal duidelijk is voor de burger. De vage rol die tot op heden toegekend is voor de stadsdeelcommissies draagt daar negatief aan bij. De gemeenteraad zou daarom de spelregels en taken voor de commissies duidelijker moeten stellen.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn tegen de verdere uitkleding van het bestuurlijk stelsel. Ter bevordering van zowel de representativiteit als de inspraak en bestuurbaarheid van de stad is het van belang om volksvertegenwoordigers op stadsdeelniveau te behouden. De bestuurders van de stadsdelen, die sinds 2018 direct gekozen worden door het College van B&W, zouden de spil moeten vormen in het contact tussen bewoners, ondernemers, gemeenteraadsleden en het College van B&W.

De Jonge Democraten Amsterdam gaan uit van de kracht van mensen en de verrijkende mogelijkheden die zelfontplooiing met zich meebrengen. Daarom moeten zaken als inspraak en burgerparticipatie actief door de gemeente gefaciliteerd worden. Bewoners en ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen initiatieven voor te leggen aan de gemeente. Hiervoor zouden buurtbegrotingen inzichtelijk moeten worden gemaakt aan zowel burgers als ondernemers. Een deel van dit budget zou nog bestemmingsvrij moeten zijn, wat vervolgens in samenspraak met lokale bestuurders aan lokale initiatieven uitgegeven kan worden. Daarnaast zou de gemeente actief moeten onderzoeken welke mogelijkheden er dankzij de digitale revolutie mogelijk zijn op het gebied van inspraak.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

  • Het behoud van de stadsdeelcommissies in Amsterdam zoals deze anno 2018 bestaan ter bevordering van de representativiteit, inspraak en bestuurbaarheid van de stad.
  • Duidelijke spelregels en taken voor de stadsdeelcommissies, zodat leden van de gemeenteraad weten wat een advies precies waard is, terwijl de leden van de stadsdeelcommissie op waarde kunnen schatten wat hun invloed op gemeentelijk beleid is en zo schijnparticipatie voorkomen wordt.
  • Experimenteren met nieuwe vormen van interactief bestuur zoals digitaal peilen van meningen en idee├źn van bewoners en ondernemers, die mogelijk zijn geworden dankzij de digitale ontwikkelingen. Zo kunnen burgers in een vroeg stadium betrokken worden bij het proces en kan er gemakkelijker met hun wensen en bezwaren rekening worden gehouden.

1.2 Metropoolregio Amsterdam

De gemeente Amsterdam vormt samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Binnen deze samenwerking wordt gezocht naar regionale oplossingen voor de woningbouw, openbaar vervoer en de energietransitie. De Jonge Democraten Amsterdam zijn groot voorstander van dit samenwerkingsverband, aangezien veel problemen niet stoppen op de gemeentegrenzen. Ondanks dat er al vele stappen zijn gezet in het op elkaar afstemmen van de regio, zijn er op dit vlak nog een hoop stappen te zetten. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de gemaakte afspraken niet rechtsbindend zijn. De Jonge Democraten Amsterdam zijn dan ook voorstander om de discussie omtrent het vormen van een stadsprovincie of metropoolgemeente nieuw leven in te blazen. Alleen met verregaande samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat de regio in de top-3 blijft van economisch meest welvarende delen en zorgen we ervoor dat de leefbaarheid en het overgebleven groen behouden blijft.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

  • Verdere intensivering van de samenwerking in MRA-verband, aangezien vraagstukken als de woningbouw en de energietransitie niet aan de gemeentegrenzen stoppen.
  • Het onderzoeken in hoeverre bindende afspraken binnen MRA-verband mogelijk zijn, zodat de daad- en slagkracht van de gemaakte afspraken toe zal nemen.

De discussie over een stadsprovincie of metropoolgemeente nieuw leven in te blazen, om zo de daadkracht van de MRA verder te kunnen vergroten en de huidige economische positie te kunnen behouden.