#

Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Toerisme

Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Toerisme

3.1 Wonen

Amsterdam is de mooiste stad van de wereld. Daar zijn meerdere redenen voor aan te brengen, maar één daarvan is het feit dat Amsterdam open staat voor een ieder. Zo wonen er bijvoorbeeld ongeveer 200 verschillende nationaliteiten in de stad. Maar deze diversiteit staat door de gespannen woningmarkt onder druk. De wachttijd voor een sociale huurwoning staat op 20 jaar, studenten kunnen geen betaalbare woning meer vinden dankzij de diverse huisjesmelkers en starters kunnen geen woning kopen door de bizarre overbiedingen die plaatsvinden. Hierdoor wordt de stad steeds meer een exclusief bastion voor de allerrijksten, terwijl de midden- en lagere klasse de stad noodgedwongen moeten verlaten.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van radicale veranderingen in het bestaande woonbeleid. Allereerst moet de gemeente starten met de bouw van zoveel als mogelijk nieuwe woningen. Hierbij moet een focus liggen op studentenwoningen en middeninkomens (tussen één tot twee keer modaal), aangezien juist bij deze groepen grote woningtekorten bestaan. Daarnaast moeten de gemeente en woningbouwcorporaties meer slagkracht krijgen om scheefwoners aan te pakken. Een groot deel van de sociale huurders woont in een woning die niet correspondeert met zijn of haar inkomen. Hiermee zorgen zij ervoor dat de wachtlijsten nog verder oplopen dan daadwerkelijk nodig is.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van uitsluitend bouwen in bestaand binnenstedelijk gebied. Hierdoor blijft het groene karakter van de rand van de stad en de biodiversiteit behouden. Ook moet het groen in binnenstedelijk gebied zoals de Sloterplas, Frankendael, Flevopark, Westerpark en het Amsterdamse Bos zoveel mogelijk behouden blijven. Gevolg is wel dat er meer verdicht zou moeten worden en er meer hoogbouw zal ontstaan. Hiervoor zouden verouderde woningen gesloopt kunnen worden en plaats kunnen maken voor meer, betere en vooral duurzamere woningen. Dit moet de gemeente zoveel mogelijk realiseren rond OV-knooppunten als station Amstel, Lelylaan, Sloterdijk en BijlmerArena.

Het is een illusie om te stellen dat de gemeente Amsterdam de problemen rond de woningbouw in haar eentje kan oplossen. Daarom is het van belang dat er nauw samengewerkt wordt met de partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met de gemeenten en provincies moeten afspraken gemaakt worden over de hoeveelheid en type woningen die per gemeente gerealiseerd gaan worden.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

 • Het bijbouwen van nieuwe woningen binnen de Amsterdamse stadsgrenzen, waarbij een focus ligt op het bijbouwen van woningen voor studenten en middeninkomens (tussen één en twee keer modaal).
 • Het vrijmaken van bepaalde ‘klasse’ woningen door het bevorderen van een doorstroomtraject uit de sociale- en midden huurwoningen.
 • Het handhaven van het kraakverbod: zodat de leegstaande woningen gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld anti-kraak of tijdelijke studentenhuisvesting.
 • Het bijbouwen van nieuwe woningen zonder dat dit ten koste gaat van het groene karakter rond de stad én het groen in binnenstedelijk gebied zoals de Sloterplas, Frankendael, Flevopark, Westerpark en het Amsterdamse Bos.
 • De sloop van ouwe woningen rond OV-knooppunten zoals station Amstel, Lelylaan, Sloterdijk en BijlmerArena, die vervanging zouden moeten worden door meer, hogere en duurzamere woningen.
 • Meer slagkracht voor de gemeente Amsterdam en woningbouwcorporaties om scheefhuurders uit hun sociale huurwoning te krijgen, ter bevordering van de wachtlijsten.
 • Nauwe samenwerking met de partners uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor het samen oplossen van de woonopgave die ervoor de regio ligt.

3.2 Toerisme

In de afgelopen jaren is de populariteit van Amsterdam als toeristische trekpleister explosief toegenomen. De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat toerisme een belangrijke factor is voor de voorspoedige economische positie van de stad. Toch mag deze inkomstenbron niet belangrijker gemaakt worden dan de leefbaarheid en het identieke karakter van de stad. Een goede oplossing hiervoor is focussen op een betere spreiding van toeristen over zowel de stad als de regio. Het verder ontlasten van de historische binnenstad moet daarin prioriteit zijn.

De Jonge Democraten Amsterdam ondersteunt de hotelstop die ervoor zorgt dat er geen nieuwe hotels meer binnen de Ring geopend mogen worden. Naast dat deze stap voor meer spreiding van toeristen over de stad zorgt, komen er meer panden beschikbaar die voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarnaast pleiten wij voor een hogere toeristenbelasting voor toeristen die alsnog in een hotel binnen de Ring verblijven.

Woningverhuur via websites als AirBnB zorgt naast de grote overlast voor omwonende ook voor een nog grotere krapte op de woningmarkt. Steeds meer huisjesmelkers en andere vastgoedbezitters bezitten meerdere woningen die primair gebruikt worden voor de verhuur aan toeristen. De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat een ieder de vrijheid moet krijgen om zijn eigen bezit te verhuren aan derden, mits dit niet in strijd gaat met de vrijheid en leefbaarheid van anderen. Daarom zijn wij principieel tegenstander van een algemeen verbod op websites als AirBnB, maar wel voorstander van beperkingen in de maximale duur en hoeveelheid woningen die men als particulier mag verhuren. Daarnaast zijn wij voor het verbieden van woningverhuur via websites als AirBnB door bedrijven.

De huidige regeling dat een woning maximaal 30 dagen per jaar via websites als AirBnB verhuurd mag worden wordt dan ook door ons ondersteunt. Om dit actief te kunnen handhaven zou de gemeente meer armslag moeten krijgen op het gebied van handhavers en mogelijke straffen. Daarnaast is het belangrijk om de overlast van het seks- en drugstoerisme zo gering mogelijk te maken. De stad Amsterdam moet in samenwerking met coffeeshops erop toezien dat problemen met betrekking tot drugsgebruik onder toeristen beperkt blijven. De bierfiets en andere toeristische attracties die voor veel overlast voor omwonende zorgen moeten actief door de gemeente verboden worden.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van de verplaatsing van toeristische attracties die niet per se plaatsgebonden zijn naar de buitenwijken van de stad. Zo zou de Passengers Terminal, waar jaarlijks rond de honderdvijftig cruiseschepen aanmeren, verplaats kunnen worden naar het Westelijk Havengebied. Madame Tussauds, wat nu voor onnodig grote opstopping rond de Dam zorgt, zou gemakkelijk op een logistiek gezien praktischere plaats heropent kunnen worden.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

 • Het in stand houden van de toeristische trekpleister die Amsterdam is, maar toeristen zoveel mogelijk over de stad en regio proberen te verdelen ter ontlasting van de historische binnenstad.
 • De bouwstop van nieuwe hotels binnen de Ring, zodat deze panden een andere bestemming kunnen krijgen en toeristen die toch binnen de Ring in een hotel willen via toeristenbelasting zwaarder belasten.
 • Het uit principe niet verbieden van websites als AirBnB, maar wel beperkende maatregelen als maximaal 30 dagen verhuren en een verbod op verhuren als bedrijf doorvoeren.
 • Een nauwe samenwerking tussen gemeente en coffeeshophouders om de drugsproblematiek onder toeristen tot een minimum te beperken.
 • Het verplaatsen van toeristische attracties die niet plaatsgebonden zijn zoals de Passengers Terminal en Madame Tussauds naar andere delen van de stad.