#

Sociale Zekerheid en Werk

Sociale Zekerheid en Werk

9.1 Sociale zekerheid

Inmiddels zijn we de financiële malaise van de afgelopen jaren definitief ten boven gekomen. De economie trekt weer aan, de werkloosheid daalt en het aantal beschikbare vacatures stijgt enorm. Toch profiteert nog niet iedereen van de verbeterde situatie. Veel mensen, waaronder een hoop jongeren, zijn de afgelopen jaren in de schulden geraakt en ook veel Amsterdamse kinderen groeien op in armoede. De Jonge Democraten Amsterdam geloven in de eigen kracht van mensen om deze situatie te boven te komen en daar waar nodig kwetsbare groepen zoals jongeren en kinderen extra te ondersteunen om de situatie te boven te komen. Kinderen mogen nooit het slachtoffer worden van de financiële positie van hun ouders en moeten ten alle tijden volledig mee kunnen participeren.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat armoedebeleid altijd gericht moet zijn op het zoeken naar structurele oplossingen. Iemand helpen bij het aflossen van zijn schulden of het ondersteunen middels een financiële bijdrage is niet voldoende. Het Amsterdamse armoedebeleid moet altijd gericht zijn op het helpen voorkomen van nieuwe schulden of het overdragen van armoede van generatie op generatie.

De Jonge Democraten Amsterdam constateren dat voor veel mensen met financiële problemen het gaan zoeken naar de juiste hulp vaak nog een drempel vormt. Hierbij spelen factoren als schaamte zeker een rol, maar ook de hoeveelheid verschillende regelingen die de gemeente Amsterdam aanbiedt zorgen voor extra drempels. De Jonge Democraten Amsterdam ondersteunen dan ook het voorstel van D66 Amsterdam om dit systeem te versimpelen en alle regelingen te bundelen tot één armoedebudget. In dit nieuwe systeem bekijkt de aanvrager samen met een medewerker van de gemeente welke regeling het beste bij zijn situatie past, in plaats van dat de aanvrager zelf op zoek moet naar een regeling.

Het verrichten van werk moet financieel altijd meer opleveren dan ondersteuning vanuit de overheid. Hierdoor worden mensen geprikkeld om op zoek te gaan naar werk. Naast de voldoening die werk oplevert, zorgt het hebben van werk ook voor verdere economische groei en levert het de gemeente meer op. Helaas is het nog vaak het geval dat bijstand aantrekkelijker is dan een betaalde baan. Dat komt onder andere doordat de gemeente direct alle financiële ondersteuning stopt bij het vinden van werk. De Jonge Democraten Amsterdam zijn dan ook van mening dat de gemeente financiële hulp niet direct moet stopzetten bij het vinden van werk, maar deze langzaam af te bouwen zodat werken meer oplevert dan in de bijstand zitten.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

  • Het ondersteunen van kwetsbare groepen zoals jongeren en kinderen om zo te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van de financiële positie van hun ouders.
  • Een armoedebeleid wat gericht niet gericht is op tijdelijke maar op structurele oplossingen, waardoor nieuwe schulden voorkomen kunnen worden en het overdragen van armoede van generatie op generatie gestopt kan worden.
  • Een overzichtelijke en gemakkelijke armoedebestrijding door het invoeren van één armoedebudget, waar de aanvrager samen met een medewerker van de gemeente bekijkt welke oplossing het beste bij zijn situatie past.
  • Het niet direct stopzetten van financiële ondersteuning bij het vinden van werk, zodat werken voor elk individu meer oplevert dan in de bijstand blijven hangen.

9.2 Werk

Amsterdam is bij uitstek de plaats waar je jezelf kunt ontwikkelen en kunt zijn zoals jezelf wilt. Datzelfde geldt voor de mogelijkheden in werk. Voor elk individu is wel een baan beschikbaar die bij zijn of haar wensen, opleiding of dromen past. Toch blijkt in de praktijk dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt op het verkrijgen van deze baan. Discriminatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt op basis van geslacht, afkomst, geaardheid of beperking zijn aan de orde van de dag. De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat bedrijven die systematisch discrimineren bij het aannemen van mensen door de gemeente aangepakt moeten worden en in het uiterste geval op een zwarte lijst geplaatst dienen te worden.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn tegen het invoeren van quota om bedrijven te dwingen om specifieke groepen aan te nemen. Een vacature dient altijd ingevuld te worden door de sollicitant die het beste binnen het gezochte profiel past. Daarbij maakt geslacht, afkomst, geaardheid of beperking vanzelfsprekend niet uit. Een quota werkt omgekeerde discriminatie in de hand, aangezien iemand mede vanwege een andere factor dan specifieke kwaliteit aangenomen wordt. Mocht een bedrijf alsnog aantoonbaar iemand niet geselecteerd hebben aan de hand van een andere factor dan kwaliteit, dan dient de gemeente deze organisatie bijvoorbeeld te weren bij aanbestedingen of de naam publiekelijk bekend te maken.

Door de globalisering en de verdergaande robotisering van het werk veranderd de arbeidsmarkt snel. Dit brengt onzekerheden voor de toekomst: voor zowel de huidige werknemers als voor de werknemers van de toekomst. Bestaan de banen waartoe wij nu opleiden in de toekomst nog wel? De Jonge Democraten Amsterdam zijn dan ook voorstander van een goede doorstroom en een wendbare arbeidsmarkt, zodat zowel werknemers als bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich sneller aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt.

Veel jongeren werken naast hun opleiding om een extra zakcentje te verdienen. Daarbij doen zij (vaak) hetzelfde werk als volwassenen, maar krijgen hier minder voor betaald. De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat iemand die hetzelfde werk levert als een meerderjarig iemand hier een gelijkwaardige beloning voor dient te ontvangen. Werkgevers dienen personeel te belonen aan de hand van geleverde prestaties en zouden niet minder mogen uitbetalen vanwege iemands leeftijd. Echter zou het verder verlagen van de leeftijd voor het ontvangen van volwassenenloon naar 18 jaar ervoor zorgen dat jongeren minder gemakkelijk aan werk zouden kunnen komen, aangezien werknemers sollicitanten niet beoordelen op leeftijd maar op opleiding en ervaring. Daarom zijn de Jonge Democraten Amsterdam tegen het verder verlagen van de leeftijd voor het ontvangen van volwassenenloon naar 18 jaar.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

  • Het tegenhouden van quota’s die bedrijven of de gemeente dwingen om specifieke groepen aan te nemen, aangezien deze omgekeerde discriminatie in de hand werken.
  • Het aannemen van sollicitanten puur baseren op kwaliteit, opleiding of ervaring en bedrijven die andere, discriminerende factoren gebruiken voortaan te weren bij aanbestedingen of hun naam publiekelijk bekend te maken.
  • Het niet verder verlagen van de leeftijd van het ontvangen van volwassenenloon naar 18 jaar, aangezien als gevolg er minder beschikbare arbeidsplekken voor jongeren zullen zijn.