#

Volksgezondheid

Volksgezondheid

De Jonge Democraten Amsterdam hebben een liberale visie op de gezondheidszorg in Amsterdam. We pleiten ervoor om de burger niet te beperken in zijn gedrag en zorgconsumptie, maar juist de  keuzevrijheid van zorg te vergroten. Wij zien een sterke rol voor de gemeente in het waarborgen van de kwaliteit van zorg en in het geven van voorlichting over gezond gedrag.

6.1 Toegankelijkheid voor alle culturele groepen

De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat de tolk niet mag verdwijnen uit de gezondheidszorg. In de zorg heeft integratie van culturele minderheden niet de hoogste prioriteit. Het is de zorgplicht van de arts of behandelaar om te zorgen dat de patiënt begrijpt wat de behandeling inhoudt. Bovendien voorkomt wederzijds begrip grote gevaren voor de volksgezondheid. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten daarom dat vergoeding voor tolk- en 15 vertaaldiensten behouden moeten blijven. Desnoods moet de gemeente Amsterdam deze kosten voor zijn rekening nemen. Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Amsterdam ervoor om in medische opleidingen meer aandacht te besteden aan de omgang met specifieke problemen die kunnen optreden door interculturele verschillen tussen zorgverleners en patiënt.

6.2 Seksuele gezondheid en voortplanting

6.2.1 seksuele voorlichting

Amsterdam moet haar reputatie als progressieve stad eer aan doen en een voorbeeldfunctie innemen als het gaat om seksuele gezondheid en bespreekbaarheid. De stad is berucht om de prostitutie, wat doorgaans als een negatief fenomeen wordt gezien. Amsterdam doet er goed aan om de prostitutie juist ook als schat van kennis te beschouwen die kan worden overgebracht op jongeren. Amsterdam moet blijven uitdragen dat seksualiteit bespreekbaar is door middel van evenementen, zoals de gay-parade en de slettenmars, en door campagnes. Bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschap. Wij als Jonge Democraten Amsterdam vinden dat condooms goed en goedkoop beschikbaar moeten zijn. Op middelbare scholen moeten meer condoomautomaten worden geplaatst. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor vestigingen van de GGD op meerdere plekken in de stad, waar op SOA’s en zwangerschap getest kan worden. Ook moeten deze vestigingen advies kunnen bieden bij ongewilde zwangerschap en seksueel misbruik.

6.2.2 vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen op middelbare scholen moeten goed worden voorgelicht over problemen die specifiek in Amsterdam vaak voorkomen. Zo moeten ze een cursus volgen over de alarmsignalen van eerwraak, seksueel misbruik, uitbuiting door loverboys en uithuwelijking. Ook moet hen worden 65 geleerd hoe hiermee om te gaan, omdat verkeerd handelen ernstige gevolgen kan hebben. Op scholen waar veel Turkse en Marokkaanse leerlingen zitten, moet worden gewaakt voor een vertrouwenspersoon die uit dezelfde gemeenschap van deze leerlingen komt, omdat de leerlingen vaak bang zijn dat hun probleem binnen hun culturele gemeenschap niet geheim blijft. Vruchtbaarheidspreservatie 70 Eicellen invriezen is een recht dat iedere vrouw in Nederland tot haar beschikking zou moeten hebben. Omdat Amsterdam als een van de eerste steden deze behandeling aanbiedt, vinden de 14 Jonge Democraten Amsterdam dat de gemeente hier een voortrekkersrol in moet spelen door vrouwen goed voor te lichten over de risico’s en de slagingskansen van de behandeling.

6.3 Drugsbeleid

6.3.1 Roken


Om mensen de vrijheid te gunnen om kroegen te bezoeken zonder last te hebben van sigarettenrook zijn de Jonge Democraten Amsterdam voorstander van een strenge handhaving van het rookverbod in de horeca.

6.3.2 Softdrugs


De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat softdrugs legaal verkrijgbaar moeten zijn voor  meerderjarigen. Ook willen zij dat de productie en het transport gelegaliseerd zou moeten worden. Zolang het landelijk beleid dit niet toestaat, streven de Jonge Democraten Amsterdam ernaar dat de gemeente drugs gaat produceren om te verkopen aan de coffeeshops. Dit moet er voor zorgen dat de problemen rond de productie en handel in softdrugs worden weggenomen en de beroemde kwaliteit van Amsterdamse wiet wordt gegarandeerd. De Jonge Democraten Amsterdam verzetten zich tegen pasjes voor de coffeeshops omdat dit het softdruggebruik van buitenlanders in de illegaliteit zou drijven. Dit is slecht voor de veiligheid van de openbare ruimte en voor het tolerante imago van de stad Amsterdam. Naast de invoering van de wietpas zijn de Jonge Democraten Amsterdam ook tegen de ‘verscherping’ van het beleid ten aanzien van de minimumafstand tussen coffeeshops en scholen. Dit zorgt ervoor dat een aanzienlijk deel van de coffeeshops gedwongen moet verdwijnen en tast de ondernemersvrijheid aan.

6.3.3 Harddrugs

De Jonge Democraten Amsterdam realiseren zich dat het gebruik van harddrugs schadelijk is voor de gezondheid. Het gebruik van harddrugs is dan ook niet normaal en zou ook niet als zodanig gezien moeten worden. Toch zou elk individu zelf de afweging moeten kunnen maken of zij wel of geen harddrugs willen gebruiken. Daarom streven wij naar een toleranter beleid waarbij gebruiker wel strafbaar is, maar niet vervolgd wordt.

6.3.4 Heroïneverstrekking

Het is wenselijk om als gemeente opiaten te verschaffen aan chronische heroïneverslaafden die er bij herhaalde pogingen niet in zijn geslaagd om af te kicken. In Amsterdam vormt harddrugsgebruik voor een relatief kleine groep mensen een groot probleem voor de gezondheid. Van de heroïnegebruikers is een groot deel sociaal gemarginaliseerd door een psychiatrische ziekte, criminele activiteiten zoals diefstal, een overlast gevende levensstijl of een instabiele woonsituatie. Bij heroïnegebruik in normale doseringen (in plaats van een overdosis) is de bijbehorende levensstijl schadelijker dan de heroïne zelf. Bij de opiatenverschaffing heeft methadon de voorkeur. Voor de verslaafden die toch blijven terugvallen pleiten de Jonge Democraten Amsterdam ervoor om naast de methadon heroïne te verstrekken, omdat ook deze hardnekkig verslaafden een menswaardig bestaan gegund is. Door verstrekking van heroïne kan de kwaliteit beter worden gewaarborgd en kan de gemeente effectiever medische zorg en voorlichting bieden. Bovendien kunnen de gebruikers onder begeleiding de heroïne tot zich nemen, zodat ze dit niet in het openbaar doen en er op kan worden toegezien dat schone naalden worden gebruikt ter preventie van infecties zoals HIV.

6.4 Ouderdom

In Amsterdam wordt de groeiende eenzaamheid van ouderen een steeds groter probleem. De Jonge Democraten Amsterdam streven naar een persoonlijke aanpak om eenzaamheid te verminderen. Dit kan gedaan worden door het creëren van intensievere contactmomenten tussen ouderen en hun directe omgeving. Ouderen kunnen gestimuleerd worden om deel te nemen aan diverse activiteiten, die door de gemeente aangeboden worden. Tevens moet het voor ouderen mogelijk zijn om mee te gaan met de veranderende tijd, door kennis te kunnen maken de veranderende technologie. Buiten de groepsactiviteiten van bijvoorbeeld ouderencentra moet er ook aandacht zijn voor het individu. Waar het voor de directe omgeving niet mogelijk is om bij te springen is een grote rol weggelegd voor vrijwilligers, die deze aandacht kunnen bewerkstelligen.